Toimielimet ja lautakunnat

Keski-Savon ympäristölautakunta

Koululautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Tekninen lautakunta

Elinkeinotoimikunta

Keskusvaalilautakunta

Yhteistyötoimikunta

Vaikuttamistoimielimet

Lautakuntien tehtävät
Kunnan hallintosäännön mukaan Leppävirran kunnassa on viisi lautakuntaa, joiden lisäksi kunta on isäntäkuntana Keski-Savon ympäristölautakunnassa. Hallintosäännössä määrätään myös yhteistyötoimikunnan, elinkeinotoimikunnan ja keskusvaalilautakunnan tehtävistä.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä päättää omaa toimialaansa koskevista ostopalvelusopimuksista ja muista toimintaansa ja toimialaansa liittyvistä sopimuksista. Jokainen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, joiden jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus nimeää lautakuntiin edustajansa, jolla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Kunnanhallituksen edustajaa ei valita tarkastuslautakunnan kokouksiin. Lautakuntien kokoukset eivät ole julkisia. Esityslistat ja pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lautakuntien jaostot
Valtuusto voi asettaa jaostoja kunnanhallitukseen ja lautakuntiin. Toimielin valitsee jaoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen. Leppävirran kunnassa toimii kunnanhallituksen yleisjaosto ja teknisessä lautakunnassa rakennusvalvonta- sekä tiejaostot.