Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoitus tarkastuslautakunnalle

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Hallintosäännön 47 § mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja sen on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa tarkastuskertomuksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusrekisteriin tallennetaan ainoastaan lain vaatimat tiedot. Luottamustoimen tai tehtävän päätyttyä henkilöä koskevat tiedot poistetaan verkosta.

Jokainen ilmoittaja vastaa itse tietojen antamisesta ja oikeellisuudesta, sekä myös tietojen päivittämisestä niiden muuttuessa. Kunta toimii ainoastaan tietojen tallentajana ja julkaisijana. Rekisterin tiedot kunkin ilmoitusvelvollisen luottamushenkilön ja  viranhaltijan osalta voi tarkistaa kunnan verkkosivuilta, toimielinten yhteystiedoista.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia:

  • kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • valtuuston puheenjohtajat
  • teknisen lautakunnan sekä rakennusvalvontajaoston jäsenet ja varajäsenet
  • johtoryhmä (kunnanjohtaja, talousjohtaja, osastopäälliköt)
  • toimielinten esittelijät