Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä, päättää kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuudesta.

Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen valtuustokaudeksi. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla. 


Esittelijänä toimii


Pöytäkirjanpitäjänä toimii

Anssi Nykänen

Kunnansihteeri, Hallinto- ja talousosaston osastopäällikkö

– Kunnanhallituksen päätöksenteon valmistelu ja täytäntöönpano – kunnan tiedottaminen – kunnanjohtajan sijaisena toimiminen – kunnanhallituksen, valtuuston ja keskusvaalilautakunnan sihteeri – kunnan valmiuspäällikkö -kunnan hallinnon ohjaus ja neuvonta – tietosuojavastaava

Kunnanhallituksen yleisjaosto

Kunnanhallituksen yleisjaosto ratkaisee virka- ja työehtosopimusasiat, joiden ratkaisemista ei kunnan hallintosäännöllä tai muulla säädöksellä tai määräyksellä ole annettu jonkun muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi.

Kunnanhallituksen yleisjaostossa on kolme jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanhallitus, joka myös nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Puheenjohtajan on oltava kunnanhallituksen varsinainen jäsen. Jaosto valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi.

Toimielin kokoontuu aina tarvittaessa, ennen kunnanhallituksen kokousta. Toimielimen esityslistat ja pöytäkirjat eivät ole julkisia. Tiedonanto toimielimen päätöksistä ainoastaan asianosaisille.

Toimielimen esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii

Jonna Torni-Holopainen