Päätöksenteko

Kuntalaki ja hallintolaki säätelevät kunnan päätöksentekomenettelyä

Leppävirran kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 35-jäseninen valtuusto. Valtuuston valitsevat asukkaat joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää kunnan asioista sekä vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.

Valtuusto nimittää kunnanhallituksen, joka vastaa hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta. Kunnanhallitus johtaa hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se myös valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.

Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä hallintosäännöllä. Säännössä määrätään kunnan luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät.


Lautakunnat valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa. Ne huolehtivat myös toiminnan, talouden ja organisaation suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta.

Eri kuntalaisryhmillä on lisäksi toimikuntia ja työryhmiä, joiden tehtävänä on parantaa näiden ryhmien äänen kuuluvuutta kunnallisessa päätöksenteossa.


Lisätietoa: