Kuva usvaisesta virrasta ja sen ylittävästä sillasta

Kuntastrategia

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Leppävirran strategia 2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.6.2022.

Visio

Leppävirta 2030 – elinvoimaa, hyvinvointia ja puhdasta kasvua

Arvot

Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, vastuullisesti


Päästrategia

Leppävirta

  • kannustaa liikunta-, kulttuuri- ym harrastuksiin, hyvinvointi- ja luontomatkailuun sekä terveyden edistämiseen
  • on lapsiystävällinen kunta, jossa on hyvät sivistyspalvelut
  • tarjoaa hyvää elämän laatua ja turvallisuutta kaikenikäisille
  • on vahva, vireä ja yhteistyökykyinen kunta
  • on puhtaasti kasvava ympäristö ihmisille ja yrityksille
  • tukee kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kannustaa ja antaa tilaa omatoimisuudelle

Painopistealueet

  • Houkutteleva asuinpaikka
  • Hyvät palvelut
  • Vahva elinkeinoelämä
  • Toimiva kuntakonserni