Tietopyynnön tekeminen

Sinulla on laissa määriteltyjä oikeuksia saada tietoa Leppävirran kunnan käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista. Näistä oikeuksista säädetään laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaissa.

Sinulla on:
– oikeus saada tieto viranomaisessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta
– oikeus saada tieto itseäsi koskevasta asiakirjasta

Voit saada viranomaiselta tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jos viranomaisessa käsiteltävässä asiassa on jollain tavalla kyse oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi koskevasta asiasta. Lisäksi sinulla on joissain tapauksissa oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista.

Voit pyytää haluamiasi tietoja tekemällä tietopyynnön.

Tietopyyntö toimitetaan kuntaan joko sähköisesti kunta@leppavirta.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Leppävirran kunta, Savonkatu 39, 79100 Leppävirta. Pyynnön voi toimittaa myös suoraan asiasta vastaavalle henkilölle. Jos pyyntö koskee julkista asiakirjaa, pyyntöä ei tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään.

Tietopyynnön voi esittää vapaamuotoisesti suullisesti, sähköpostitse tai kirjeitse. Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Ilmoita tietopyynnön yhteydessä yhteystietosi vastaamista varten. Sinuun otetaan tarvittaessa yhteyttä, jos tietopyyntöä on tarkennettava tai jos tietopyyntö koskee tietoa, jota ei voida antaa. Sähköpostiin ei kannata laittaa arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnusta. Arkaluonteiset tiedot voi lähettää kuntaan turvasähköpostilla.

Salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista tietoja pyydettäessä, tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin. Asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Kunta voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Tieto annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. 

Asiakirjan tyypistä riippuen kunta voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko suullisesti, sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä.

Asiakirjojen kopioinnista ja postituksesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Asiakirjamaksut 12.9.2023 alkaen

Tietojen tarkastuspyyntö

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta on kerätty ja voit pyytää selvitystä omien rekisteritietojen käsittelystä. Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, voit vaatia tietojen oikaisemista, täydentämistä sekä joissain tapauksissa myös käytön rajoittamista.

Lomakkeet:
Henkilötietojen tarkastuspyyntö
Henkilötietojen korjaus-, poisto- ja täydennyspyyntö


Terveys- ja sosiaalitoimen tietopyynnöt sekä tietojen tarkastuspyynnöt on osoitettava Pohjois-Savon hyvinvointialueelle