Leppävirran strategia 2021

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Leppävirran strategia 2021 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.5.2018 (§ 18)

Visio

Leppävirta 2030 – elinvoimaa, kasvua, monipuolisia palveluita ja hyvinvointia

Arvot

Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, vastuullisesti

Päästrategia

Leppävirta

  • on houkutteleva Kuopion kaupunkiseudun maaseutukunta, joka toimii yhteistyössä talousalueensa kuntien kanssa
  • tarjoaa kehittyvän toimintaympäristön yrityksille ja monipuoliset työllistymisen ja asumisen mahdollisuudet
  • edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia
  • panostaa liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin, hyvinvointi- ja luontomatkailuun sekä terveyden edistämiseen
  • lapsiystävällinen kunta, jossa on hyvät sivistyspalvelut
  • tarjoaa hyvää elämän laatua ja turvallisuutta

Painopistealueet

  • Houkutteleva asuinpaikka
  • Hyvät palvelut
  • Vahva elinkeinoelämä
  • Toimiva kuntaorganisaatio

Leppävirran kuntastrategia 2021 hyväksytty valtuustossa 7.5.2018-pdf