Vesi- ja viemärilaitos

Leppävirran kunnan vesihuoltolaitos kuuluu Keski-Savon Vesi Oy:n palvelualueeseen. Sen tehtävänä on laadukkaan talousveden jakelu kuluttajille sekä jäteveden vastaanotto ja pumppaaminen siirtolinjaa pitkin Keski-Savon Vesi Oy:lle Varkauden Akonniemeen. Siirtolinjan pituus Varkauden rajalta Leppävirran keskustaan on 23 km. Kunnan viemärilaitoksella on 1 puhdistamo, joka puhdistaa jätevettä lupaehtojen mukaisesti Oravikoskella. Poikkeusolojen varalta kunnalla on yksi varavedenottamo Pohjukansalossa ja toinen Voivakassa.

Talousvesi

Talousvesi hankitaan Pieksänmaan kunnan alueella sijaitsevasta Syvänsin pohjavedenottamolta, josta vesi pumpataan alkalointilaitoksen kautta kunnan vesijohtoverkostoon sekä Kauppilanmäen vesitorniin. Vedenkulutus Leppävirralla on vuositasolla noin 390 000 m3 eli 1100 m3 vuorokaudessa. Puhdas vesi jaetaan yhteispituudeltaan 316 kilometrin vesijohtoverkoston välityksellä kulutuskohteisiin.
Laadultaan talousvesi on erinomaista ja täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset. Talousvesi on laadultaan pehmeää, arvoltaan n. 0,65 mmol/l (3,7 dH). Veden happamuus pH on noin 8,0 eli vesi on lievästi emäksistä.

Jätevesi

Kulutuskohteissa syntynyt jätevesi johdetaan 153 kilometriä pitkän viemäriverkoston ja 58 jätevedenpumppaamon välityksellä Akonniemeen, jossa jätevesi käsitellään biologiskemiallisessa puhdistamossa. Pumpattavan jäteveden määrä on vuositasolla noin 550 000 m³. Määrä on suurempi kuin vedenkulutus, joka johtuu lähinnä vanhojen verkostojen vuotovesistä ja kiinteistöjen piha- ja salaojavesistä.

Akonniemen puhdistamotulokset täyttävät lupaehtojen mukaiset vaatimukset. Puhdistusteho on vaihdellut 95- 99 %, vaatimustason ollessa 90 %. Uudet lupaehdot (5.11.2005 alkaen) tiukensivat lupaehtoja ja nostivat poistotehojen vaatimustason 95 %

Vapo Oy Biotech hoitaa kompostilaitoksen käyttötehtävät palvelusopimuksen mukaisesti. Laitoksella kompostoidaan puhdistamolietteen lisäksi talousalueen biojätteet. Tuloksena saadaan laadukasta maanparannusainetta , joka menee toistaiseksi Riikinnevan kaatopaikan maisemointiin.

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2016