Sinulla on laissa määriteltyjä oikeuksia saada tietoa Leppävirran kunnan käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista.
- oikeus saada tieto viranomaisessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta
- oikeus saada tieto itseäsi koskevasta asiakirjasta
- voit saada viranomaiselta tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jos viranomaisessa käsiteltävässä asiassa on jollain tavalla kyse oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi koskevasta asiasta.
- lisäksi sinulla on joissain tapauksissa oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista

Näistä oikeuksista säädetään laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Voit pyytää haluamiasi tietoja tekemällä tietopyynnön tai tietojen tarkastus- tai korjauspyynnön.

Tietopyyntö toimitetaan kuntaan joko sähköisesti kunta@leppavirta.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Leppävirran kunta, Savonkatu 39, 79100 Leppävirta. Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Jos lähestyt kuntaa sähköpostilla, lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät, niin sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään tarkempia tietoja. Sähköpostiin ei kannata laittaa arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnusta.

Jos pyyntö koskee julkista asiakirjaa, pyyntöä ei tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti suullisesti, sähköpostitse tai kirjeitse.

Salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista tietoja pyydettäessä, tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin. Asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Kunta voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Käytä pyyntöihin ensisijaisesti virallisia tietopyyntölomakkeita. Lomake on toimitettava kuntaan henkilökohtaisesti tai asianhoitajan välityksellä.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

Asiakirjan tyypistä riippuen kunta voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Kunnan viranomaisen asiakirjasta, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kunnalle lunastusta tai maksuja asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet -taksassa määriteltyjen perusteiden mukaan.

Lomakkeet:
Henkilötietojen tarkastuspyyntö
Henkilötietojen korjaus-, poisto- ja täydennyspyyntö

Tietopyyntö (perusturva)