Idea ja ajatus Leppävirralla kylien välisestä yhteistyöstä sekä haja-asutusalueen esiinnostamisesta syntyi kevättalvella 2006 pidetyssä kylien kokouksessa.

Keskustelu jatkui saman vuoden heinäkuussa, jolloin kylät järjestivät ensimmäisen yhteisen toritapahtuman.

Leppävirran Kyläneuvosto aloitti toimintansa 4.2.2007 Soinilansalmen Salmitalolla pidetyssä kokouksessa. Kokoukseen osallistui 14 kylältä 35 henkilöä ja kyläneuvoston perustamisesta oltiin yksimielisiä.

Leppävirran Kyläneuvostosta on muotoutunut kylien ja kunnan välinen yhteistyö- ja keskustelufoorumi, jonka kautta kunta voi tiedottaa kyliä koskevista asioista ja jonka kautta kylät saavat asiansa paremmin kuuluviin kunnan päätöksenteossa. Kyläneuvosto kokoontuu pohtimaan kylien asioita, kylien kehittämistä ja kylätoimintatyön kehittämistä. Kyläneuvosto nostaa kylien tärkeiksi kokemia asioita esille ja tekee tarvittaessa esityksiä kunnalle.

Leppävirralle laadittu Maaseutuohjelma lähti liikkeelle kyläneuvoston aloitteesta. Maaseutuohjelman tekemisessä olivat mukana edustajat Leppävirran kunnasta, Leppävirran Yrittäjät, MTK- Leppävirta, Leppävirta Seura ry sekä Leppävirran Kyläneuvosto. Lisäksi kyläneuvosto on tehnyt yhteistyötä Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ja Pohjois-Savon kylät ry:n kanssa. Leppävirran Kyläneuvoston edustajia on pyydetty vierailuille muihin kuntiin ja erilaisiin seminaareihin kertomaan neuvoston perustamisesta ja toiminnasta.

Maininnan arvoista on, että Leppävirran kyläneuvosto oli yhtenä kohteena Oulun Yliopisto/Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutissa toteutetussa vertailututkimuksessa kyläparlamenttien ja vastaavien asukas–kunnan viranhaltija–päättäjä -vuorovaikutusfoorumien toimivuudesta eri kunnissa. Tutkimuksen toimeksiantajana oli maa- ja metsätalousministeriö.

Työtä kotiseutumme hyväksi

Leppävirran Kyläneuvoston ja kylillä tehtävää työtä ja puurtamista voi sanoa kotiseututyöksi. Kyläneuvoston toiminta on lähentänyt kyliä ja avannut katsomaan erityyppisten kylien elämää. Olemme oppineet, opastaneet ja kannustaneet toisiamme; pienet - syrjäiset kylät sekä isot - keskeisellä paikalla olevat taajamat. Ennakkoluulot ja kateus ovat tiedonjakamisen myötä karisseet pois. Leppävirralla kylien keskinäinen yhteishenki ja ystävyys on vahvistunut ja kunta sekä lukuisat yritykset  ovat suhtautuneet myönteisesti toimintaamme.

Kyläneuvoston puheenjohtaja v. 2014  Arja Huovinen