Leppävirran kunnan ilmasto-ohjelma

Valtuusto 14.6.2021 § 37

Keski-Savon kunnat ovat yhteistyössä laatineet seudun yhteisen ilmasto-ohjelman vastatakseen kansainvälisiin ja kansallisiin tavoitteisiin ilmastomuutoksen hillitsemisestä. Seudullinen ilmasto-ohjelma vastaa valtakunnan hiilineutraalisuustavoitteeseen alueen omista vahvuuksistaan käsin. Samalla ilmasto-ohjelma noudattelee Pohjois-Savon maakunnan ilmastotiekartan painopisteitä.

Keski-Savon ilmasto-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi alueen kunnat (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus) ovat laatineet kuntakohtaiset ilmasto-ohjelmat. Ohjelmissa määritellään kunnille tavoitteet ja toimenpiteet, joilla yhteisiin ilmastotavoitteisiin päästään sekä mittarit seurantaa varten.

Tavoitteet

Ilmasto-ohjelmalla Leppävirta sitoutuu Keski-Savon yhteiseen ilmastotavoitteeseen, jonka mukaan Keski-Savon seutu on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä Keski-Savossa 80 prosenttia vuodesta 2007. Loput päästöt kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin.

Leppävirran kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteena on luoda tilannekuva kunnan päästöjen syntymisestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon tueksi. Ohjelmalla saavutetaan tarkempi näkemys päästöistä, ymmärretään kuntaorganisaation osuus ja mahdollisuudet sekä luodaan toimintamalli, jolla päästöjä voidaan mitata ja seurata.

Ilmasto-ohjelmassa esitetään Leppävirran kunnan päästö- ja hiilinielutilanne, arvio päästökehityksestä vuoteen 2035 sekä sektorikohtaiset yleiskuvaukset päästöjen muodostumisesta ja arviot päästöjen kehityksestä.

Havainnekuva ilmastotyön painopisteistä

Ilmastotyön painopisteet

Leppävirran kunnan ilmastotyön painopisteet keskittyvät kiertotalouteen ja materiaalitehokkuuteen, energian kestävään tuotantoon ja käyttöön sekä ympäristöystävälliseen liikkumiseen. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, tehostaa materiaalien kiertoa, luoda uutta yritystoimintaa ja vahvistaa alueen elinvoimaa.

Leppävirran kunnan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2018 79 kt CO2e. Merkittävimpiä päästölähteitä ovat tieliikenne, lämmitysenergia ja maatalous. Kasvihuonepäästöt ovat pienentyneet yhteensä 23 % vuodesta 2005 vuoteen 2018. Arvion mukaan päästöjen vähenemä vuosina 2018–2035 on 52 %, jolloin kokonaisvähenemä vuosina 2005–2035 on arvion mukaan 57 %. Leppävirran kunta on jo nyt hiilinegatiivinen metsämaiden suuren hiilinielun ansiosta.

Leppävirran kunnan ilmasto-ohjelma

Keski-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma 17.5.2021

Ilmasto-ohjelmat on laadittu KESTO-hankkeen toimesta, Hanketta hallinnoi NavitasKehitys Oy ja hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto 75 % (EAKR), mukana olevat kunnat ja muut tahot.

Leppävirran ilmastohankkeessa mukana olevien tahojen logot