Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta on osana toimijoiden verkostoa: Kunnan rooli on rakentaa aktiivisesti vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä kuntalaisille että erilaisille toimijoille (yhdistykset, yritykset, muut). Kunnan resurssit (tilat, osaaminen, henkilöstö) tulevat jatkossa olemaan laajemmin koko kuntayhteisön käytettävissä.

Kunnan tehtävänä on myös edistää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vaikuttaa toimintaympäristön kehittämiseen omilla toimenpiteillään (esim. tilojen ja alueiden käyttömahdollisuus, avustukset, päätöksenteko, yhteiset hankkeet). Terveyttä ja hyvinvointia tukevan, ongelmia ennaltaehkäisevän työn painottaminen on tavoitteena kunnan omassa ja sen tukemassa toiminnassa.

Leppävirran strategia 2021

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittäminen on keskiössä Leppävirran strategiassa. Kuudesta päätavoitteesta neljä viittaa suoraan hyvinvoinnin ja terveyden kehittämiseen:

Leppävirta

  • edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia
  • panostaa liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin, hyvinvointi- ja luontomatkailuun sekä terveyden edistämiseen
  • lapsiystävällinen kunta, jossa on hyvät sivistyspalvelut
  • tarjoaa hyvää elämän laatua ja turvallisuutta.

Kaikki toimialat mukana:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Leppävirralla tehdään kaikilla kunnan toimialoilla:

Kuva Leppävirran kunnan hyvinvoinnin johtamisesta

 

Unicefin lapsiystävällinen kunta-malli:


Leppävirta on ainoana pohjoissavolaisena kuntana mukaan toteuttamassa Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. UNICEF:in laatiman toimintamallin tarkoituksena on parantaa lasten oikeuksien toteutumista kunnassa niin lasten arjessa kuin jokaisen toimijan toimintatavoissa.
Toimintamallin käyttöönotto aloitettiin alkukoulutuksella maaliskuussa 2020. Toimintamallin kehittämistyö edellyttää nykytilan kartoitusta ja se toteutettiin talven aikana 2020-21. Kartoituksessa kuultiin lapsia ja nuoria ja vastattiin noin 70 kysymykseen, jotka koskevat useita kunnan sektoreita ja toimijoita. Näiden vastausten avulla määriteltiin, mitkä olisivat kunnassa kehityskohteita. Näiden pohjalta muodostettiin alustava toimintasuunnitelma kesäkuun 2021 alussa. Lopullisen toimintasuunnitelman hyväksyy koordinaatioryhmä.
Kunnan moniammatillinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE) toimii koordinaatiotyöryhmänä mallin toteuttamisessa ja eteenpäin viemisessä. Leppävirran nuorisovaltuustolla on edustaja HYTE-ryhmässä.

Toimintamallin kehittämistyön on arvioitu kestävän kaksi vuotta, jolloin UNICEF:in tunnustus lapsiystävällisyyden toteutumisesta voidaan aikaisintaan myöntää. Kehittämistyö ei kuitenkaan lopu tunnustukseen, vaan sitä jatketaan kunnassa pitkäjänteisesti viemällä se pysyväksi toimintatavaksi rakenteisiin asti.
Lapsen oikeuksien tulee toteutua jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa
Lapsiystävällisessä kunnassa tämä tavoite tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että
• Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
• YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
• Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
• Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorina Leppävirran kunnassa toimii yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa Kankkunen ja koordinaattoritiimissä ovat lisäksi koulukuraattori Saila Liukko sekä varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen.

Lisätiedot:
Yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa Kankkunen,hanna-kaisa.kankkunen@leppavirta.fi puh. 044 7906 006
Koulukuraattori Saila Liukko, saila.liukko@leppavirta.fi puh. 044 7507 045
Varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen, tiina.puranen@leppavirta.fi puh. 044 7906 036
Hyödyllisiä linkkejä:
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallin verkkosivulle tästä
Lapsiystävällistä Suomea rakentamassa - UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallin esittely (pdf-tiedosto)
Tietoa UNICEFista tästä

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo-hanke 2021-2030

Leppävirta on mukana koko Pohjois-Savon maakunnan kattavassa Mieliteko-ohjelmassa, jonka tavoite on lisätä pohjoissavolaisten mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden käyttöä. Ohjelman taustalla ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairastavuusindeksit, joiden mukaan Pohjois-Savo on maamme sairain maakunta. Ohjelmaan ovat sitoutuneet Kuopio, Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vieremä, jotka osallistuvat myös ohjelman rahoitukseen. Mieliteko-ohjelmaa on toteuttamassa iso joukko: päätoteuttajan Kuopion kaupungin lisäksi mukana työssä ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Mieliteko-ohjelman mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke. Ohjelman ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle on myönnetty Ely-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston rahoitus. Voit lukea lisää Mieliteosta:
www.mielitekomedia.fi

Hyvän mielen kunta -hanke

MIELI ryn käynnistämä Hyvän mielen kunta -hanke tukee mielenterveysosaamisen lisäämistä kunnissa. Hanke tukee osaltaan vuosille 2020-2030 laaditun kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa.
Lisätietoja: https://mieli.fi/mieli-ry/hankkeet/hyvan-mielen-kunta-hanke/ 

Työryhmien kokoonpano ja muistiot:

Hyvinvointityöryhmä (KH 30.8.2021 päätös § 179)
Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen työryhmä (LAPE-työryhmä)
Liikenneturvallisuustyöryhmä (LIITU-ryhmä)

Muistiot:

12.5.2022
23.3.2022
26.1.2022
9.11.2021
7.9.2021

Lisätietoja:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Pohjois-Savossa
Hyvinvointikertomus (Pohjois-Savo)

Laaja hyvinvointikertomus (Leppävirta)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Leppävirta)
Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma (LYK)
LYK vuosikello

TEA-viisari
Sotkanet - tilastohaku 

Tilaisuuksien aineistot:

18.5.2021 Kiusaamisen vastaisen ohjelman aloituspalaveri

Leppävirran kunnanvaltuusto on ottanut vastaan Raahen kaupunginvaltuuston haasteen koskien kaikkia Suomen kuntia koulukiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi sekä nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Leppävirran kunnan oppilashuollon ohjausryhmä toimii moniammatillisena kiusaamisen vastaisen ohjelman ohjausryhmänä. Ryhmässä on kaikkien koulujen, varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden edustus, kuraattori, psykologi, terveydenhoitajia sekä sosiaalitoimen edustus. Nuorisovaltuusto on aktiivisena toimijana mukana suunnittelussa. Lisäksi muita tahoja pyydetään mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Tilaisuudessa kerrottiin Leppävirralla toteutetuista kiusaamisen vastaisista toimenpiteistä ja toimintamalleista sekä aloitetaan kiusaamisen vastaisen ohjelman suunnittelu Leppävirralla. Lisätietoja: https://minedu.fi/kiusaamisen-ehkaisemisohjelma 

Tilaisuudessa esitelty aineisto:

OHJELMA

PRO KOULU

ÄLÄ KIUSAA-TIIMI JA VERSO-VERTAISSOVITTELU

4.10.2021 Kiusaamisen vastaisen ohjelman suunnittelutilaisuus

Raahen kaupunginvaltuuston haaste kiusaamisen vastaiseen työhön on aina ajankohtainen. Viime vuoden lopussa Leppävirran kunnanvaltuutetut päättivät vastata haasteeseen ja samassa yhteydessä sitoutua omalla esimerkillään noudattamaan kiusaamista ennalta ehkäisevää ja toisista välittävää mallia. Kiusaaminen on eri selvitysten mukaan vähentynyt 2000-luvulla, mutta se on edelleen ongelma, jota ei voida sivuuttaa. Kiusaamisen väheneminen kertoo siitä, että koulut, päiväkodit ja työyhteisöt tekevät paljon asioita oikein. Kiusaamisen vastainen työ on kuitenkin jatkuvaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä. Leppävirran kiusaamisen vastainen ohjelma rakentuu pala kerrallaan. Valmista materiaalia on paljon, ja yhteisten linjausten löytämseksi jatketaan keskustelua eri tahoilla osallistaen väkeä mahdollisimman laajasti. Kiitokset kaikille tähän saakka mukana olleille hyvistä pohdinnoista.

TILAISUUDEN AINEISTO

12.10. Yhdistysfoorumi - teemana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

TILAISUUDEN AINEISTOT

Järjestöyhteistyö tulevalla hyvinvointialueella / Anne Aholainen, Osallisuus- ja järjestökoordinaattori, POSOTE20 -hanke
Tukea leppävirtalaisille sosiaali- ja terveysjärjestöille/ Sirpa Jyräs-Ikonen, Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry
Leppävirran hyvinvointiryhmän toiminta, Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 –kehitysohjelma ja Hyvän mielen kunta -hanke

7.3. Korona on syvältä - keskustelutilaisuus

Leppävirran kunta ja seurakunta järjestivät yhdessä ”Korona on syvältä” - paneelikeskustelutilaisuuden. Meillä kaikilla on huoli pandemian seurauksista kärsivistä kuntamme nuorista. Kuinka voisimme yhdessä olla tukemassa heitä kohti hyvää itsenäistä elämää? 
Puheenvuoro - Sari Ihalainen